Svenska Föreningen för Mikrobiologi

Kallelse och föredragningslista till årsmöte

 

 

Linköping den 5 april 2004

 

 

Till

Medlemmarna i Svenska föreningen för mikrobiologi

 

 

Kallelse och föredragningslista till årsmöte

 

 

Tid: Torsdagen den 22 april 2004 kl 17.00.

Plats: I samband med Vårmötet i Kalmar

 

Förslag till föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av en justeringsperson
 5. Frågan om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Protokoll från föregående årsmöte (föredragande: sekreteraren; beslut)
 8. Årsberättelse för 2002 (föredragande: sekreteraren och kassören; beslut)
 9. Årsberättelse för 2003 (föredragande: sekreteraren och kassören; beslut)
 10. Revisionsberättelse för 2002 (föredragande: revisor; beslut)
 11. Revisionsberättelse för 2003 (föredragande: revisor; beslut)
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (föredragande: revisor; beslut)
 13. Val av styrelseledamöter (föredragande: valberedningen; beslut)
 14. Val av två revisorer samt en suppleant (föredragande: valberedningen; beslut)
 15. Val av två ledamöter i valberedning varav en sammankallande (beslut)
 16. Föreningens hemsida (föredragande: ordföranden; information)
 17. Fastställande av årsavgiften för 2005 (föredragande: kassören; beslut)
 18. Mikrobiologi 2005 i Lund (information)
 19. Formerna för framtida mikrobiologimöten (föredragande: ordföranden; information och diskussion)
 20. Samarbete mellan de mikrobiologiska föreningarna i de nordiska länderna (föredragande: sekreteraren; information och diskussion)
 21. Föreningens övriga aktiviteter
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande

 

Välkomna att deltaga!

 

 

Bo Svensson                                        Per-Eric Lindgren

Ordförande                                          Sekreterare