Mikrobiologi.net

Mikrobiologi.net > Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi  

Stiftelsen skall stödja utbildning, utveckling och forskning inom svensk medicinsk mikrobiologi. Stöd ges inte till kongressresor, kursavgifter eller andra utbildningskostnader för enskilda personer, om inte syftet klart kan visas vara att gagna den medicinska mikrobiologin i Sverige.

Personer med dokumenterat engagemang och verksamhet inom medicinsk mikrobiologi kan ansöka om medel ur stiftelsens fond.

Beslut om tilldelning av medel fattas av Svenska Läkaresällskapet, nedan kallat SLS.

Ansökningsärenden förbereds och förslag till mottagare av medel lämnas till SLS av ett råd bestående av tre personer. Två av dessa utses av styrelsen i Föreningen för medicinsk mikrobiologi och en av SLS, där den sistnämnda skall vara en professor inom medicinskt mikrobiologiskt område. Rådsmedlem utses för tre år och omval kan ske en gång.

Maximal utdelning ur Stiftelsens fond är årligen 10% av kapitalet samt föregående års avkastning.

Ansökningar om medel från Stiftelsen ska ha inkommit till föreningen för klinisk mikrobiologi senast 30 september årligen, för att beslut om medelstilldelning skall kunna lämnas senast vid Föreningen för medicinsk mikrobiologis årsmöte. Information om beslutet lämnas även på Föreningens för medicinsk mikrobiologi hemsida samt direkt till de sökande. SLS:s beslut kan inte överklagas.

Medel som inte rekvirerats senast sex månader efter att beslutet om tilldelning publicerats på hemsidan återgår till Stiftelsen.

Ansökan skall vara skriven på svenska eller engelska och omfatta:

  • Namn, titel, arbetsplats för huvudsökanden och ev. medsökande.
  • En kort beskrivning av huvudsökandens anknytning till medicinsk mikrobiologi i Sverige.
  • CV för huvudsökanden.
  • En noggrann beskrivning på högst 4 A4-sidor av det projekt som ansökan avser.
  • Ekonomisk plan för projektet.
  • Hur ev. tilldelade medel önskas utbetalade.
  • Hela ansökan ska skickas som en sammanhållen PDF-fil.

Skriftlig redovisning av hur medlen utnyttjats skall lämnas till vetenskapliga sekreteraren senast året efter att medlen tilldelats. Om stöd har erhållits från Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi, skalldetta nämnas i publikationer, kursprogram, etc. Sådana dokument skall bifogas redovisningen.

Ändringar i detta regelverk kan beslutas av SLS efter initiativ av styrelsen i Föreningen för medicinsk mikrobiologi.

[Version 2023-11-14] 
Nytt i denna version, jämfört med version 2013-09-28: 
Senaste datum för ansökan ändrat från 15 oktober till 30 september.
[Version 2023-09-28] 
Nytt i denna version, jämfört med version 2013-02-15:
Senaste datum för ansökan ändrat från 30 september till 15 oktober.

 2024-06-21 08:50
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman

Deadline för nästa ansökningstillfälle:

2024-09-30