SYFTET MED MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE 2005

Vårmötet i Lund 2005 är ett samarrangemang mellan Klinisk mikrobiologi och immunologi i Lund, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Riksföreningen för mikrobiologi och Svenska föreningen för mikrobiologi.

Syftet är att främja föreningsmedlemmarnas professionella utveckling enligt respektive förenings mål för verksamheterna.

Vår målsättning är att så brett som möjligt belysa ett antal tema och om möjligt inkludera exempel från human- och veterinärmedicin samt livsmedelsmikrobiologi.

Samarrangemanget ökar bredden på det vetenskapliga programmet och tydliggör att det finns många olika infallsvinklar till mikrobiologi.

Vi har valt att ha fria presentationer i form av föredrag och kommer inte att ha någon poster session. Vi hoppas att programmet är lockande och ser fram emot att träffas i Lund.

Till dig som funderar på att delta i Mikrobiologiskt vårmöte 2005 i Lund:

Gör det!

För organisationskommittén

Håkan Miörner

 

 


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Region Skne