Mikrobiologi.net/RFM

Mikrobiologi.net > RFM > Stadgar  

Stadgar

Riksföreningen för mikrobiologi 
Antagna vid årsmöte 2021-08-24

 

Ändamål

§1 Riksföreningen för Mikrobiologi är en riksomfattande, ideell förening. Föreningen har att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intressen genom att
– främja utbildning, utveckling och forskning inom medlemmarnas intresseområde
– verka för sammanhållning och gemenskap
– främja samarbete med andra föreningar och institutioner som verkar inom samma eller närstående intresseområden.

 

Organisation

§2 Föreningen utövar sin verksamhet genom

– årsmöte

– styrelse

– lokala ombud - laboratorieombud

 

Medlemmar

§3 Medlem i föreningen kan sådan bli som har biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot mikrobiologisk laboratoriemetodik som intresseområde.

 

Ansökan om medlemskap

§4 Ansökan om medlemskap lämnas till föreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

 

Medlemsavgift

§5 Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur föreningen av styrelsen.

Studenter på biomedicinska analytikerprogrammet erbjuds gratis medlemsskap under studietiden.

 

 

Årsmöte och övriga möten

§6 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som styrelsen beslutar. Även övriga möten skall hållas på dag, tid och ort som styrelsen beslutar.

 

§7 Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.

 

§8 Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor

1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna

2. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar

3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll

4. Val av rösträknare

5. Godkännande av föredragningslista

6. Verksamhets- och revisionsberättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Motioner

9. Stadgar

10. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

12. Val av riksföreningens ordförande, kassaförvaltare och övriga ledamöter samt suppleanter

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

14. Val av lokala ombud laboratorieombud

15. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val.

16. Behandling av övriga frågor

 

Motioner

§9 Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

 

Beslut

§10 På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta. Röstning sker öppet, men kan vid begäran ske slutet. Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordföranden sakfrågan, med lotten valet.

 

Styrelsen

§11 Styrelsen består av, ordförande, kassaförvaltare, sju ledamöter samt 3 suppleanter. Styrelsens mandattid är tre år. Ordförande, två ledamöter och en suppleant väljs det ena året. Kassaförvaltare, två ledamöter och en suppleant väljs det andra året och tre ledamöter och en suppleant väljs det tredje året.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice ordförande och vetenskaplig sekreterare.
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året.
Styrelsen är beslutsmässig då fyra av styrelsens ledamöter är ense om beslutet.
Suppleanter ges möjlighet att närvara vid minst ett styrelsemöte årligen.

 

Styrelsens uppgifter

§12 Det åligger styrelsen att

– verka i enlighet med föreningens ändamål

– ansvara för föreningens ekonomi

– förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten

– hålla kontakt med lokala ombud – laboratorieombud

– upprätthålla medlemsregister

– kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens verksamhet

– utse ersättare för dem som valts på årsmötet - styrelsen, valberedningen och revisorerna undantagna - och som under mandattiden lämnar sin post.

– utse de personer som skall vara firmatecknare för föreningen

 

Revision

§13

Moment 1. På årsmötet väljs två revisorer jämte en suppleant för dessa. Suppleanten inträder vid förfall för ordinarie revisor.

 

Moment 2. Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed.

 

Moment 3. Föreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast 60 dagar före årsmötet överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast 30 dagar före årsmöte.

 

Moment 4. Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid föreningens möten.

 

Stadgar

§14 Föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 3/4 majoritet

 

Upplösning

§15 Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 3/4 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

 2024-06-21 08:55
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman