SYFTET MED MIKROBIOLOGISKT VÅRMÖTE 2004


Kalmarsalen 2004-01-30. Foto: Ingvar Eliasson
Kalmarsalen, Kalmars gamla Ångkvarn, invigd som konferenscentrum 1990

Varför ordnar vi ett Mikrobiologiskt Vårmöte i Kalmar år 2004? Jo, för att precis som Kalmars gamla ångkvarn ovan har byggts om till ett konferenscenter så har den gamla handels- och sjöfartsstaden Kalmar under det senaste decenniet utvecklats till ett akademiskt centrum med stark naturvetenskaplig profil. Samtidigt har vi byggt upp flera spännande forskarnätverk i Sydöstra Regionen, som bland annat har manifesterat sig i att vi har arrangerat flera internationella konferenser med mikrobiologiska förtecken här i staden.

Våren 2002 hade Infektionsläkareföreningen sitt Vårmöte i Kalmarsalen, vilket tände vissa idéer. Under 2002 startade vi också en ny utbildning för biomedicinska analytiker i Kalmar och 2003 bildades Zoonosforsknings- institutet AB med säte på Öland.

Det som kännetecknar mikrobiologin i Kalmar är att den bygger på tvär- vetenskap, nätverksbyggande och samverkan över traditionella gränser. Lokalt är Högskola, landsting och näringsliv alla med på arenan, och det råder en härlig pionjärsanda!

Med denna bakgrund känns det särskilt roligt och helt rätt att vi i Kalmar ordnar ett Mikrobiologiskt vårmöte tillsammans med alla de tre stora intresse- organisationerna för mikrobiologi i Sverige:

Detta har krävt vissa kompromisser, men vi som står som arrangörer tror att vinsterna överväger klart! Inte minst har vi fått ett helgjutet engagemang från högskolans forskare och lärare (i huvudsak SFM-medlemmar) och studenterna på BMA-utbildningen (blivande RFM:are) kommer att ha undervisningsfritt för att träffa er potentiella arbetsgivare, kollegor och handledare på mötet! Kliniska mikrobiologer är vi bara några få, men vi trivs himla bra ändå!

Gunilla Christensen och Annika Wistedt. 2003-08-20. Foto: Ingvar Eliasson.

Den största kompromissen är språket. Vi har haft diskussioner om för- och nackdelar med engelska. Synen på detta har varit olika i de olika föreningarna. Till sist har vi enat oss om att huvudspråk är svenska, och att endast inbjudna föreläsare av särskild betydelse får hålla sina föredrag på engelska om svenskan utgör ett problem. Däremot är det fritt fram att presentera posters på engelska.

Med tanke på den mångfacetterade målgruppen har vi siktat in oss på breda och utblickande teman som kan ge var och en litet utöver det vanliga. Ämnen som ska ge aha-upplevelser, väcka nyfikenhet, ge allmänbildning och peka på aktuella och spännande frontlinjer inom kunskapsområdet mikrobiologi i bred bemärkelse. Tanken är också att vi ska träffas "över gränserna"!

Grundtanken är att alla ska kunna vara med på allt! Detta innebär också en kompromiss. Vi har valt att inte dela upp mötet i parallella sessioner. Vetenskapliga rapporter med snävare målgrupp hänvisas därför denna gång till posterformatet.

Till dig som vill bidra till det vetenskapliga programmet:

1) Passar ditt ämne in i något av de aviserade teman som framgår av programmet? Kontakta då mig eller temats samordnare för att se om ditt bidrag kan integreras i det aktuella seminariet.

2) Är ditt ämne av sådan karaktär att det kan passa in som föredrag i den breda målgrupp som mötesdeltagarna utgör? Kontakta i så fall mig eller någon annan i programkommittén för en diskussion innan du registrerar ditt bidrag.

3) Om de två ovanstående alternativen inte är tillämpliga på det du vill presentera så är du välkommen att anmäla ditt bidrag som poster.

Alla accepterade vetenskapliga bidrag premieras genom ett avdrag på 500:- på anmälningsavgiften. Avvakta därför med att registrera dig som deltagare tills du har fått din sammanfattning genomläst och bidraget godkänt. Men vänta inte till sista sekund! Sista datum för anmälan till mötet är den 15 mars! Du bör således inkomma med din sammanfattning i god tid innan dess!

Förutom detta bidrag finns det möjlighet att söka flera olika resestipendier. Du som är doktorand och medlem i SFM kan dessutom vara med och tävla om Bästa poster inom molekylärbiologisk forskning.

Till dig som funderar på att delta i Mikrobiologiskt vårmöte 2004 i Kalmar:

Gör det!

För organisationskommittén

Ingvar Eliasson
Klinisk bakteriolog, Verksamhetschef
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Länssjukhuset i Kalmar

 


Föreningen för medicinsk mikrobiologi - FMM
Riksföreningen för mikrobiologi - RFM
Svenska föreningen för mikrobiologi - SFM
Landstinget i Kalmar län