Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Stadgar  

§ 1 Föreningen för klinisk mikrobiologi är en sammanslutning av för medicinsk/klinisk mikrobiologi intresserade läkare och vetenskapsmän. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk/klinisk mikrobiologi samt specialitetsförening för kliniska mikrobiologer (kliniska bakteriologer och kliniska virologer enligt tidigare specialistindelning) inom Sveriges läkarförbund.

§ 2 Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk mikrobiologi har föreningen till uppgift

 • att främja den vetenskapliga utvecklingen inom medicinsk/klinisk mikrobiologi i Sverige
 • att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner
 • att ombesörja föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen
 • att avgiva utlåtanden och förslag i frågor som av sällskapet hänskjutits till utredning och besvarande.

Vid handläggning av sådana ärenden, som berör andra sektioner inom sällskapet, skall samråd med dessa ske.

§ 3 Såsom specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund har föreningen till uppgift

 • att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda
 • att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom klinisk mikrobiologi
 • att tillvarataga medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen.

§ 4 Föreningen består av medlemmar, hedersledamöter och korresponderande ledamöter.

 1. Till medlem kan antas i Sverige verksam person med särskilt intresse för medicinsk/klinisk mikrobiologi. Detta gäller läkare inom berörda specialiteter liksom personer ur andra yrkesgrupper. För de senare fordras högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning och en fördjupning inom medicinsk/klinisk mikrobiologi dokumenterad t ex genom vetenskaplig aktivitet.
 2. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelsen efter förslag av föreningsmedlem. Medlemskap i föreningen innebär inte ledamotskap i Svenska Läkaresällskapet eller medlemskap i Sveriges läkarförbund. Föreningens medlemmar bör, om de är behöriga därtill, vara anslutna till dessa organisationer.
  Medlem som trots påminnelse under två år ej erlagt medlemsavgift, anses ha utträtt ur föreningen, även om meddelande om utträde ej ingivits.
 3. Till hedersledamot kan kallas svensk eller utländsk person, som föreningen önskar ge sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom ämnesområdet eller som i övrigt på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften.
 4. Årsmötet beslutar om kallelse av hedersledamot efter förslag av minst två av föreningens medlemmar. Beslutet måste stödjas av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.
 5. Till korresponderande ledamot kan kallas läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet, verksam i Sverige eller utlandet.
 6. Fråga om kallelse av korresponderande ledamot avgörs av styrelsen på förslag av föreningsmedlem.

§ 5 Föreningens medlemmar erlägger avgift, vilkens storlek bestäms av årsmötet. Årsavgift erlägges ej av hedersledamöter eller korresponderande ledamöter. 

§ 6 Styrelsen, som väljs av föreningen vid årsmötet, skall bestå av en ordförande, en vice ordförande, en vetenskaplig sekreterare, en facklig sekreterare, en kassör, två ledamöter samt, om möjligt, den svenska redaktören för APMIS (Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica). Styrelseledamöterna bör allsidigt representera föreningsmedlemmarnas olika specialiteter liksom länsvård och regionvård, samt vara verksamma i olika delar av landet. Styrelseledamot skall vara ansluten till Läkaresällskapet och läkarförbundet såvida inte synnerliga skäl föreligger.

§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsemöte skall protokoll föras.

Styrelsemöte kan äga rum per capsulam, varvid full enighet fordras för besluts fattande.

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas sällskapets nämnd.

§ 8 Föreningens ordförande leder dess förhandlingar, förbereder i samråd med styrelsen föreningens möten samt företräder föreningen utåt. Vid förfall för ordföranden utövas dessa funktioner av vice ordföranden.

§ 9 Föreningens vetenskaplige sekreterare handlägger de ärenden som hanteras av föreningen i dess egenskap av sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Sekreteraren har att senast fjorton dagar före varje möte till medlemmarna utsända kallelse jämte föredragningslista, att vid årsmöte och styrelsesammanträde föra protokoll samt att föra föreningens matrikel. För behandling av brådskande ärenden må kortare kallelsetid tillämpas.

§ 10 Föreningens facklige sekreterare handlägger de ärenden som hanteras av föreningen i dess egenskap av specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.

§ 11 Föreningens kassör har att ensam eller tillsammans med ordföranden teckna föreningens firma, att upptaga årsavgifter, att betala föreningens utgifter, att föra föreningens räkenskaper samt att vid årsmöte redovisa dessa. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari ?" 31 december.

§ 12 Redaktören för APMIS har att inom ramen för denna tidskrifts stadgar företräda Föreningens intressen.

§ 13 Föreningens årsmöte äger rum under våren, i anslutning till vårmöte, på en dag som styrelsen bestämmer. Annat föreningsmöte hålles när styrelsen så finner lämpligt eller när revisorerna eller minst tio medlemmar begär det.

Vid föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet då ej annat begäres. Alla frågor, som av dessa stadgar ej fordrar kvalificerad majoritet, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val av funktionär inom föreningen genom lottning, i andra frågor vinner den mening som biträdes av mötets ordförande.

Ärende som inte angivits i kallelsen till mötet får upptagas till avgörande endast om alla närvarande är ense om att så skall ske. Ärende som föreningsmedlem önskar ta upp på föreningsmöte måste tillställas styrelsen minst 1 månad före mötet

Endast föreningsmedlem som också är medlem i Sveriges läkarförbund får delta i beslut i fråga som föreningen behandlar i sin egenskap av delförening i förbundet. Endast föreningsmedlem som är ledamot av Svenska Läkaresällskapet får delta i beslut i frågor som föreningen behandlar i sin egenskap av sällskapets sektion.

Medlem av Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund som inte är medlem i föreningen äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

§ 14 Vid årsmötet skall förekomma:

 • Styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisning.
 • Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av årsavgiftens storlek.
 • Val av styrelseledamöter.
 • Val av två revisorer samt en suppleant för dessa.
 • Val för en tid på två år av representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling jämte suppleanter. Fullmäktige och suppleanter för dessa skall vara ledamöter i Läkaresällskapet.
 • Val av valberedning bestående av tre medlemmar, varav en sammankallande.

§ 15 Fråga som föreningen önskar väcka till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte skall behandlas föreningsmöte och tillställas sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

§ 16 Som sektion i Svenska Läkaresällskapet åligger det föreningen

 • att omedelbart efter förrättande av val insända uppgifter om sektionsfunktionärer till Svenska Läkaresällskapet.

Som delförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

 • att omedelbart efter förrättande av val insända uppgifter om förtroendemän till läkarförbundet
 • att vid ändring av dessa stadgar för godkännande delge läkarförbundet beslutet samt
 • att ställa sig till efterrättelse förbundets fullmäktiges och centralstyrelses beslut.

§ 17 Om genom överenskommelse med övriga specialitetsföreningar representerande laboratoriespecialiteter ett samarbetsorgan för dessa finnes, skall föreningen utse erforderlig representation i detta, samt svara för dess andel av kostnaderna för dess verksamhet.

§ 18 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag om stadgeändring skall åtföljd av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För att beslut om stadgeändring skall gälla fordras att minst två tredjedelar av de röstande biträtt detsamma eller att det fattats med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund fastställt densamma.

Senaste stadgeändring: Årsmötet 20132020-07-08 16:51
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman