Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Rekommenderade metoder  

Rekommenderade metoder från FKM

Rekommenderade metoder utgivna av Föreningen för medicinsk mikrobiologi ska vara vägledande och stödjande i planeringsarbete och dagligt arbete på svenska mikrobiologiska laboratorier samt ge ett stöd för andra specialiteters arbete med vårdprogram och riktlinjer. Rekommendationerna är, där så är möjligt, baserade på existerande vårdprogram och nationella/internationella rekommendationer, och är i enlighet med svensk smittskyddslagstiftning och andra tillämpliga lagar och författningar. Listan med dokument uppdateras kontinuerligt med nya rekommendationer, efterhand som dessa blir klara. 

Till dig som vill länka till Rekommenderade metoder: Länkar du till denna sida så vet du att länkar på sidan alltid går till aktuell version av dokumenten.
Adressen till sidan är: https://www.mikrobiologi.net/organization/webpage.php?id=49
Om du vill länka med spårbarhet till dokumentversion (t ex i dokumentstyrda metodbeskrivningar) så kan du länka direkt till dokumentet, men då är det viktigt att underhålla denna länk. När ny version av ett dokumrent publiceras här, så får det en ny länkadress medan den gamla länken fortsätter att hänvisa till den tidigare versionen. 

 

Diagnostik av infektioner i blod orsakade av bakterier och svamp

 

Version 2.0 mars 2024
Version 1.1 mars 2022
Remissvar från medlemmar med kommentarer från redaktionen

Redaktionsgrupp: Claes Henning, Borås; Bodil Jönsson, Göteborg; Tor Monsen, Umeå; Karin Wallgren, Stockholm; Anna Åkerlund, Linköping; Volkan Özenci, Stockholm; Martin Sundqvist, Örebro.

Version 2.0 ersätter version 1.1. Den äldre versionen finns kvar för spårbarhet. 

Rekommendationen omfattar metoder för blododling inkluderat fungemi (svampinfektion i blod) samt metodik för diagnostik av endokardit och infektion relaterad till kärlkatetrar. Rekommendationerna är baserade på internationella riktlinjer och relevant vetenskaplig litteratur. Där det finns icke tillräcklig vetenskapligt stöd har arbetsgruppen antingen avstått från en rekommendation eller givit en rekommendation baserad på de ingående medlemmarnas erfarenhet och kunnande.

Detta är en generell uppdatering som ersätter ”Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier. I. Infektionsdiagnostik. I. 4 Bakteriemi-diagnostik” från 1993. 

[En korrigerad version 2.0 uppladdad 2024-03-11]
Denna sida senast ändrad: 2024-03-11 / Ingvar Eliasson


2024-06-21 08:46
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman

Bakgrund

Under många år har de sk Gula böckerna eller ”Referensmetodiken” varit den referens som funnits för val av mikrobiologisk diagnostik i Sverige. Tyvärr har dessa rekommendationer i många fall blivit utdaterade. Föreningen för Klinisk Mikrobiologi arbetar med att modernisera och uppdatera dessa dokument och under de senaste åren har arbetet påbörjats inom flera områden. De nya dokumenten samlas under begreppet ”Föreningen för Klinisk Mikrobiologis Rekommenderade metoder”. När nya Rekommendationer publiceras så ersätter de tidigare Referensmetodik inom området, vilket kommer att anges i respektive dokument.     

Martin Sundqvist,
Huvudredaktör