Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Stadgar  

Stadgar för

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR MIKROBIOLOGI

Antagna vid årsmötet den 27 april 2005

§1 Ändamål

Svenska föreningen för mikrobiologi (föreningen) är en riksomfattande, ideell förening som omfattar enskilda personer, akademi, offentliga institutioner, forskningsinstitut och företag.

Föreningen har att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intressen genom

att stärka utbildning, utveckling och forskning inom medlemmarnas intresseområde.

att verka för nationell och internationell sammanhållning och gemenskap.

att synliggöra mikrobiologins roll i samhället.

att främja samarbete med andra föreningar och institutioner, som verkar inom samma eller närstående intresseområden.

§2 Organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom -årsmöte. -styrelse.

§3 Medlemmar

Medlem i föreningen kan vara fysisk eller juridisk person, som har mikrobiologi som ett intresseområde.

§4 Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap lämnas till föreningens sekreterare och styrelsen har att fatta beslut om medlemskap.

§5 Medlemsavgift

Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningens årsmöte. Medlem, som underlåter att betala medlemsavgiften, utesluts ur föreningen genom beslut av styrelsen.

§6 Årsmöte och övriga möten

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas på den dag, tid och ort som styrelsen beslutar. Även övriga möten skall hållas på dag, tid och ort som styrelsen beslutar.

§7

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått senast 14 dagar före mötet.

§8

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor: 1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll tillika rösträknare 4. Godkännande av föredragningslistan 5. Föregående protokoll 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport från föreningens representanter valda till externa organisationer 7. Revisionsberättelse 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Motioner 10. Stadgar 11. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 13. Val av styrelsens ordförande, sekreterare och kassör och övriga ledamöter samt suppleanter och beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion 14. Val av föreningens representanter i externa organ såsom FEMS, IUMS 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 16. Val av representativ valberedning att förbereda nästa årsmötes val 17. Behandling av övriga frågor

§9 Motioner

Motioner Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§10 Beslut

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta. Röstning sker öppet, men vid val slutet, om någon så begär. Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordföranden.

§11 Styrelse

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare fyra ledamöter samt fyra suppleanter. Styrelsens mandattid är två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer. Ordförande och tre ledamöter väljs ena året och sekreterare, kassör och ytterligare en ledamot väljs andra året. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig, då dess ledamöter har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Suppleanter, som inte är tjänstgörande, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§12 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att: - verka i enlighet med föreningens ändamål. - ansvara för föreningens ekonomi. - förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten. - upprätthålla medlemsregister. - kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens verksamhet. - utse ersättare för de funktionärer som valts på årsmötet och som under mandattiden lämnar sin post – styrelsen, valberedningen och revisorerna undantagna. - utse de personer som skall teckna firman Svenska föreningen för mikrobiologi.

§13 Revision

Moment 1. På årsmötet väljs två revisorer jämte en suppleant för dessa. Moment 2. Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed. Moment 3. Föreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast 30 dagar före årsmötet överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast i samband med årsmöte. Moment 4. Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid föreningens möten.

§14 Stadgar

Föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 3/4 majoritet.

§15 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 3/4 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

2024-04-22 11:14
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman