Mikrobiologi.net/SFM

Mikrobiologi.net > SFM > Nyheter > (138)  
Biträdande universitetslektor i Mikrobiologi
Biträdande universitetslektor i Mikrobiologi

vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT). Ref. nr. SU 613-2306-08. Sista ansökningsdag 2008-11-10.

Arbetsuppgifter
Egen forskning och viss undervisning.

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen får förnyas längst ett år, om den biträdande lektorn har undervisat inom utbildning på grundnivå eller avancerad nivå mer än 25 procent av arbetstiden. En biträdande lektor har möjlighet att ansöka om befordran till en fast anställning som universitetslektor. Ansökan bör lämnas in senast ett år innan anställningstiden som biträdande lektor löper ut.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande skall vidare ha dokumenterade kunskaper i mikrobiologi. Sökande skall kunna undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder
Vid anställning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

* meritförteckning inkl. publikationsförteckning,
* redogörelse (högst fem sidor) över sökandens erfarenhet av forskning, undervisning inom grund- och forskarutbildning, administration, information om forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället,
* forskningsplan (1-2 sidor),
* kopior av betyg och examensbevis,

OBS! Den sökande gör ett urval av publikationer som åberopas till stöd för ansökan, såväl vetenskapliga som eventuella andra arbeten. Publikationslistan, men inte själva publikationerna, biläggs ansökan. Publikationerna skickas senare av den sökande direkt till de sakkunniga efter besked och instruktioner från ärendets handläggare. Högst tio publikationer får åberopas.

Sökande rekommenderas ta del av ”Dokumentation av meriter för anställning som lärare vid Stockholms universitet”, som finns på www.su.se/nyanstallning.

Upplysningar om anställningen lämnas av av professor Dag Jenssen, tfn 08-16 3108, e-post: dag.jenssen@gmt.su.se

Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av handläggare Bibi Pehrson, tfn 08-16 2292, e-post: bibi.pehrson@science.su.se

Fackliga företrädare är Bo Ekengren (SACO), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 08 16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg, (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Välkommen med din ansökan, som skrivs på engelska, senast den 10 november , 2008. Var vänlig ange ref nr 613-2306-08

Postadress
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

eller e-post: registrator@su.se  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2008-11-03 av Claes von Wachenfeldt  


2021-09-21 19:56
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman