Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Stadgar  

§ 1 Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM) är en riksomfattande sammanslutning av särskilt intresserade och verksamma inom medicinsk och klinisk mikrobiologi.

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk och klinisk mikrobiologi samt Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för klinisk mikrobiologi.

§ 2 Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk och klinisk mikrobiologi har föreningen till uppgift

 • att främja medicinsk/klinisk mikrobiologi i Sverige vad avser forskning, utbildning och utveckling
 • att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner
 • att ordna vetenskapliga presentationer vid SLS sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning
 • att avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till sektionen
 • att samråda med annan/andra medlemsförening/ar/sektion/er i SLS vid handläggning av sådana ärenden som berör denna/dessa.

§ 3 Såsom specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund har föreningen till uppgift

 • att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda
 • att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom klinisk mikrobiologi
 • att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen
 • att avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till föreningen.

§ 4 Föreningen består av medlemmar, hedersmedlemmar och korresponderande medlemmar.

Till medlem kan antas i Sverige verksam person med särskilt intresse för medicinsk/klinisk mikrobiologi. Detta gäller läkare inom berörda specialiteter liksom personer ur andra yrkesgrupper. För de senare fordras högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning och en fördjupning inom medicinsk/klinisk mikrobiologi dokumenterad t ex genom vetenskaplig aktivitet.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter förslag av medlem. Medlemskap i föreningen innebär inte medlemskap i Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund. Föreningens medlemmar bör, om de är behöriga därtill, vara anslutna till dessa organisationer.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem anses också  ha utträtt ur föreningen om fastställd avgift inte erlagts under två på varandra följande år.

Till hedersmedlem kan kallas svensk eller utländsk person, som föreningen önskar ge sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom ämnesområdet eller som i övrigt på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften.

Årsmötet beslutar om kallelse av hedersmedlem efter förslag av minst två medlemmar. Beslutet måste stödjas av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

Till korresponderande medlem kan kallas läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet, verksam i Sverige eller utlandet.

Fråga om kallelse av korresponderande medlem avgörs av styrelsen på förslag av medlem.

§ 5 Föreningens medlemmar erlägger avgift som bestäms av årsmötet. Avgift erläggs ej av hedersmedlem eller korresponderande medlem.

Föreningens medlemsregister innehåller följande uppgifter:

namn, e-post, roller i föreningen, erlagd avgift samt de frivilliga uppgifter medlem själv registrerar och väljer sekretessnivå på.

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifterna för att bedriva den stadgereglerade verksamheten.

Uppgifter används för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är dessa stadgar.

§ 6 Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete som innebär att sektionen kan få rösträtt i SLS. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och SLS rörande sektionens medlemmar. 

Såväl föreningen som SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av respektive stadgar.

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då uppgifter från medlemsregistret (namn, adress, e-post) årligen, den 1 november, lämnas till SLS för att sektionens mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för gemensam behandling.

Styrelsens medlemsansvarige är kontaktpunkt för föreningens egen behandling.

§ 7 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som valts vid årsmöte och består av en ordförande, en vice ordförande, en vetenskaplig sekreterare, en facklig sekreterare, en kassör, tre ledamöter varav en ST-läkarrepresentant, samt, om möjligt, den svenska redaktören för APMIS (Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica).

Styrelseledamöterna bör allsidigt representera medlemmarnas olika specialiteter liksom länsvård och regionvård, samt vara verksamma i olika delar av landet.

Den vetenskapliga sekreteraren och fackliga sekreteraren får inte vara samma person.

Samtliga i styrelsen ska vara enskild eller associerad medlem i SLS.

Samtliga i styrelsen, som är behöriga därtill, ska vara medlem i SLF.

Styrelseledamot som deltar i beslut som rör SLS eller SLF bör vara läkare.

§ 8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden ska sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet om inte annat begärs.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsemöte, sektionsmöte och årsmöte ska protokoll föras.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer.

§ 9 Föreningens ordförande leder dess förhandlingar, förbereder i samråd med styrelsen föreningens möten samt företräder föreningen utåt. Vid förfall för ordföranden utövas dessa funktioner av vice ordföranden.

§ 10 Föreningens vetenskaplige sekreterare handlägger de ärenden som hanteras av föreningen i dess egenskap av sektion inom Svenska Läkaresällskapet. 

Sekreteraren har att senast femton dagar före varje möte till medlemmarna utsända kallelse jämte föredragningslista, att vid årsmöte och styrelsesammanträde ansvara för att protokoll förs samt att föra föreningens matrikel. För behandling av brådskande ärenden får kortare kallelsetid tillämpas.

§ 11 Föreningens facklige sekreterare handlägger de ärenden som hanteras av föreningen i dess egenskap av specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund.

§ 12 Föreningens kassör har att ensam eller tillsammans med ordföranden teckna föreningens firma, att upptaga avgifter, att betala föreningens utgifter, att föra föreningens räkenskaper samt att vid årsmöte redovisa dessa. 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 13 Redaktören för APMIS har att inom ramen för denna tidskrifts stadgar företräda föreningens intressen.

§ 14 Föreningens årsmöte äger rum under våren, i anslutning till vårmöte. Styrelsen bestämmer former för mötet, såsom tid, plats och om mötet hålls fysiskt och/eller digitalt.

Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligt begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

Förslag till val som ska förrättas vid årsmötet upprättas av en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Ärende som medlem önskar ta upp på föreningsmöte måste tillställas styrelsen minst 1 månad före mötet.

Ärende som inte angivits i kallelsen till mötet får upptagas till avgörande endast om alla närvarande är ense om att så ska ske.

Vid föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst.

Föreningen kan besluta om att tillåta röstning på distans. Mötesordförande bestämmer om det då behövs särskilda åtgärder för att kontrollera att de röstande är röstberättigade.

Omröstning sker öppet då ej annat begärs. Alla frågor, som av dessa stadgar ej fordrar kvalificerad majoritet, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val av funktionär inom föreningen genom lottning, i andra frågor äger mötesordförande utslagsröst.

§ 15 Vid årsmötet ska förekomma:

 • Styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisning.
 • Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Val av styrelseledamöter.
 • Val av två revisorer samt en suppleant för dessa.
 • Val för en tid på två år av representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige jämte suppleanter. Fullmäktige och suppleanter ska vara enskild eller associerad medlem i Läkaresällskapet.
 • Val av valberedning bestående av tre medlemmar, varav en sammankallande.

§ 16 Endast föreningsmedlem som också är medlem i Sveriges läkarförbund får delta i beslut i fråga som föreningen behandlar i sin egenskap av delförening i förbundet.

Endast föreningsmedlem som också är medlem i Svenska Läkaresällskapet får delta i beslut i fråga som föreningen behandlar i sin egenskap av sällskapets sektion.

Medlem av Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund som inte är medlem i föreningen äger tillträde till föreningsmöte med rätt att delta i förhandlingarna, men ej i beslut.

§ 17 Fråga eller förslag som föreningen vill föra upp på SLS eller SLF:s fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie föreningsmöte och ska sändas till sällskapet/förbundet minst två månader före mötet.

§ 18 Som sektion i Svenska Läkaresällskapet åligger det föreningen

 • att snarast efter förrättande av val insända uppgifter om sektionsfunktionärer till sällskapet.
 • att snarast tillställa sällskapets nämnd beslut i ärenden som berör för sällskapet gemensamma angelägenheter.
 • att vid ändring av eller tillägg till dessa stadgar för godkännande delge sällskapets nämnd beslutet.

§ 19 Som delförening i Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

 • att snarast efter förrättande av val insända uppgifter om funktionärer till förbundet.
 • att vid ändring av eller tillägg till dessa stadgar för godkännande delge förbundet beslutet.
 • att ställa sig till efterrättelse förbundets fullmäktiges och förbundsstyrelses beslut.

§ 20 Om det finns ett samarbete genom överenskommelse med andra specialitetsföreningar, ska föreningen utse erforderlig representation i detta, samt svara för dess andel av kostnaderna för dess verksamhet.

§ 21 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst två månader före årsmötet till styrelsen.

Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet, eller att beslut fattats med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Senaste stadgeändring: Årsmötet 2020

 2024-05-25 12:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman