Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Grupper  
EQUALIS
EQUALIS expertgrupper för Medicinsk mikrobiologi respektive Patientnära analyser har egen webbplats: Länk

Nordic Reference Group on Methods in Medical Mycology
Har egen webbplats: Länk

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) med metodgrupp RAF-M
Har egen webbplats: Länk

Referensgruppen för antimykotika (RAM)
Har egen webbplats: Länk

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)
Har egen webbplats: Länk
Aktuella representanter för FKM, se Länk

Referensgruppen för bakteriologi
Gruppen utses av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM). Aktuella representanter, se Länk

Förslag från FKMs medlemmar till gruppen kan skickas till Olle Aspevall, ordförande [ Länk ] eller Martin Sundqvist, sekreterare [ Länk ]

Gruppen utgörs av representanter från professionen och handhar övergripande medicinska frågeställningar av intresse för ämnesområdet. Samverkan sker med referensgrupperna för Virologi och Mykologi, och andra grupper. Viktiga områden är kvalitetssäkring, referensfunktioner och decentraliserad diagnostik. Gruppen sammanträder två gånger per år och för övrigt vid behov.

Rekommenderade metoder (tidigare 'Gula böckerna'): Föreningen för Klinisk Mikrobiologi ansvarar sedan hösten 2016 ensamt för detta arbete. Martin Sundqvist är huvudansvarig för framtagandet av uppdaterade riktlinjer.
Referensgruppen lämnar synpunkter angående prioritering av arbetet och angående metodval inom bakteriologi.

Representation i EQUALIS: Gruppen representeras i EQUALIS expertgrupp för medicinsk mikrobiologi. Aktuella representanter, se Länk

Besvarande av remiss och skrivelser: Innefattar olika frågeställningar från exempelvis Socialstyrelsen, FMM, SWEDAC, EQUALIS, SKUP.

Hantering av enskilda ärenden: Referensgruppen ger professionens syn på frågor från enskilda medlemmar, exempelvis i sådana fall där SWEDAC och något laboratorium har olika synsätt.

Referensgruppen för klinisk virologi
Har egen webbplats: Länk
Aktuella representanter för FKM, se Länk
Grupp (kräver att du är inloggad): Länk


Referensgruppen för parasitologi
Har egen webbplats: Länk

Utbildningsutskottet
FKMs utbildningsutskott: Gordana Bogdanovic (sammankallande), Urban Kumlin, Åsa Melhus, Naieya Eriksson, Afamia Jabbour, Elisabeth Freyhult.
Se även utbildningsinformation Länk
och Webbinarier i Klinisk Mikrobiologi LänkUnika träffar: 13482. 2021-01-25 18:13
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman