Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Presentation  

Föreningen för kliniksk mikrobiologi är en vetenskaplig sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund. Föreningens medlemmar är "i Sverige verksamma personer med särskilt intresse för medicinsk mikrobiologi". Det aktuella antalet medlemmar framgår till höger under föreningens logotyp. Föreningsmedlem som inte är läkare kan bli associerad ledamot av Svenska Läkaresällskapet.

Föreningens uppgifter är att

 • främja den vetenskapliga utvecklingen inom medicinsk mikrobiologi i Sverige,
 • företräda teoretisk och klinisk mikrobiologi (bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi) inom svensk medicin,
 • utveckla och övervaka grundutbildning, specialiseringstjänstgöring och efterutbildning inom medicinsk mikrobiologi,
 • vara remissinstans till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund,
 • tillvarata medlemmarnas i Sveriges läkarförbund fackliga intressen.

Historik

 • Föreningen för medicinsk mikrobiologi är en av de äldsta sektionerna inom Svenska Läkaresällskapet.
 • Under perioden 1808-1907 intog mikrobiologi och infektionssjukdomar en dominerande ställning inom Sällskapets vetenskapliga verksamhet.
 • 1907 bildades Sektionen för Hygien.
 • 1928 ändrades beteckningen till Sektionen för Hygien och Bakteriologi.
 • 1960 bytte sektionen namn till Sektionen för medicinsk mikrobiologi.
 • 1994 bildades Föreningen för medicinsk mikrobiologi genom sammanslagning av Sektionen för medicinsk mikrobiologi och Svensk förening för medicinsk mikrobiologi (Sveriges läkarförbunds specialistförening).
 • 2014 ändrades namnet officiellt till Föreningen för klinisk mikrobiologi för att bli i samklang med det nyantagna namnet på den gemensamma specialiteteten, Klinisk mikrobiologi.

Föreningsmöten

 • Allmänna medlemsmöten hålls vid vårmötet och i samband med riksstämman (årsmötet).
 • Chefs- och professorsmöte arrangeras en gång om året, normalt i september.
 • Föreningen är medarrangör till SMI-dagar för specialist- och vidareutbildning.
 • Styrelsen brukar sammanträda 4 gånger om året.

Medlemskap

Se högermarginalen på medlemssidan för information om medlemskap.

Väl mött vid Föreningens aktiviteter!Unika träffar: 12224. 2023-03-20 12:46
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman