Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1026)  
Välkommen till FKM:s årsmöte
Kallelse till årsmöte för Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

Kallade: Medlemmar i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Lokal: Halmstad teater, lokal Esaias Thorén
Tidpunkt: Tisdagen den 23 maj 2023, kl 17:15-18:30

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsperson
4. Val av rösträknare
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Årsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2022
8. Revisionsberättelsen
9. Styrelsens ansvarsfrihet efterfrågas
10. Fastställande av årsavgift för 2024
11. Val av styrelse för 2023-2024: valberedningen
Ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, svensk redaktör för APMIS
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
13. Val av representant och suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige för två år
14. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
15. Styrelsen redovisar nya medlemmar
16. Förslag till hedersmedlemmar
17. Information från styrelsen
Kommande möten, Utbildningsfrågor, Förslag om terminologikommitté, Mikrobiologi.net
18. Medlemmarnas förslag på verksamhet 2023/2024
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

Välkomna!
Tobias Allander, ordförande FKM
 

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-05-02 av Tobias Allander  


2024-03-01 11:34
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman