Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1047)  
Socialstyrelsen söker vetenskapligt råd inom klinisk mikrobiologi
Socialstyrelsen har bett FKM att inkomma med förslag på en person som kan förordnas som vetenskapligt råd inom klinisk mikrobiologi. Förordnandetiden är normalt 4 år med möjlighet till förlängning. Nu har uppdraget blivit vakant under pågående förordnandeperiod. För närvarande finns inget pågående uppdrag inom klinisk mikrobiologi, men man önskar en person med kompetens inom både bakteriologi och virologi att kunna anlita vid behov. Styrelsen för FKM kommer att utse en kandidat bland inkomna ansökningar. Skicka mail med kort motivering och CV till fkm@mikrobiologi.net senast 8 oktober.

Så här skriver Socialstyrelsen om uppdraget:

Socialstyrelsen har behov av extern expertkunskap inom en rad områden, och de vetenskapliga råden är en viktig resurs. De vetenskapliga råden utgörs alltid av en fysisk person och de utses av Socialstyrelsens generaldirektör.
Beroende på hur den aktuella verksamheten och behoven av expertstöd ser ut kan myndigheten anlita de vetenskapliga råden på olika sätt. Det kan gälla att tillhandahålla kunskapsunderlag, expertutlåtanden, bedömningar eller motsvarande, eller medverka i brådskande frågor och ärenden inom myndighetens uppdrag.
Inom den nuvarande förordandeperioden önskar vi ett förslag på vetenskapligt råd inom klinisk mikrobiologi. Förfrågan gäller förordande till och med 2024-05-31 i första hand, med möjlighet till förlängning.
Vetenskapliga råd ska ha visat skicklighet och erfarenhet inom sin vetenskapsgren, med en lång och bred erfarenhet inom området. Det vetenskapliga rådet är i normalfallet minst docentkompetent och har visat gott allmänt omdöme och får inte tidigare ha varit föremål för allvarlig kritik eller ingripande av rättsvårdande myndighet. Personen ska ha relevant och uppdaterad yrkeskunskap samt vara helt eller delvis yrkesverksam. Vetenskapliga råd förordnas som längst till och med den 31 maj det år personen uppnår 71 års ålder. Timarvode utgår och ersättningsnivån är för närvarande 1100 kronor per timme (max 10 tim/uppdrag).
 

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-09-19 av Tobias Allander  


2024-06-21 08:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman