Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (536)  
Förslag till ändringar av etikprövningslagen
Ni inbjuds att lämna synpunkter på betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104 som FKM via SLS fått på remiss från Utbildningsdepartementet.

Utredningen lämnar förslag till ändringar i lagen om etikprövning. Syftet är att förtydliga lagens tillämpningsområde, ändringar i de grundläggande def av forskning och forskningshuvudman görs. Utredningen föreslår bland annat att undantaget för arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, det s.k. studentundantaget, tas bort. Det föreslår också att det anges i etikprövningslagen vilket ansvar forskningshuvudmannen har och hur ansvaret fördelas i fall då flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma projekt. Förslagen innebär även ett förtydligande och en utvidgning av Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar.

Det är ett omfattande betänkanden, men förslagen kommer i kap. 6-11 och sammanfattas väl i den inledande sammanfattningen. Hänvisa gärna till de förslag ni kommenterar med sidhänvisning. SLS svar bereds av Forskningsdelegationen i samråd med Etikdelegationen.

Skicka era eventuella synpunkter till hakan.janson@kronoberg.se senast 2018-04-02
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2018-02-19 av Håkan Janson  


2024-02-24 09:34
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman