Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser  
Dokument
Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik (0)
Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (0)
Betänkande Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13) (0)
Fyra SIS-remisser Rengöring, desinfektion och sterilisering 28/6 (1)
Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72) 26/6 (2)
Remissversion vårdprogram C. difficile 1/5 (1)
Förslag till upphävande av SOSFS 2002:11 om biobanker 2/5 (3)
Uppdaterat vårdprogram covid-19 svara 22/5 (1)
Långsiktig reglering av forskningsdatabaser 29/3 Utbildningsdepartementet (2)
RAFs pricklista kommer att uppdateras synpunkter senast 1/1 (1)
SIS Facility Management — Vägledning om akut hantering av förebyggande av epidemier på arbetsplats 2 (1)
SIS Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel 13/1 (1)
Benämning av bakteriefynd i svarsrapporter (internt FKM) (2)
SIS remiss kirurgiska implantat 30 nov (1)
Fem SISremisser desinfektion och sterilisering (5)
SIS rengöring desinfektion sterilisering 25/7 (3)
FoHM anmälningsplikt för Rotavirus 16/6 (5)
Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin 28/2 (2)
HSLF-FS 2019:14 om villkor för avgiftsfri HPV screening (2)
Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (1)
Stramas 10 punktsprogram (2)
(SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga på remiss från Socialdepar (1)
Smittspårningsplikt inom sjukvården för covid-19 ? Remiss från FoHM 21/3 (4)
Skärpta föreskrifter om information och rådgivning vid provtagning för helgenomsekvensering pga IVDR (4)
Nationellt register över blodgivare och plan för ökad kapacitet SoS delrapportering (2)
Uppdaterad rekommendation om screening för livmoderhalscancer (4)
Rekommenderad metod för blododling (2)
Konsultation angående EU-vägledning för egentillverkade produkter MDR/IVDR deadline var 22/10-21 (2)
SIS-remiss Medical laboratories — Requirements for quality and competence (ISO/DIS 15189) 2/1 (3)
Riksintressen i hälso- och sjukvården (SOU 2021:71) 21/1 (1)
Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation. 8/11 (2)
Tre kunskapsstöd om ögoninfektioner 15/11 (1)
Kunskapsstyrning "Vägledning i vårdhygieniskt arbete" 15/11 (1)
Socialstyrelsen föreskrift särskilt förordnande att utöva läkaryrket 31/10 (4)
SIS-remiss Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter 30/10 (3)
prEN ISO 20916 - In vitro diagnostic medical devices - Clinical performance studies using specimens. (1)
SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontoll. 19/9. (1)
Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 (v3.0 20210630). Svara 16/8-21 (1)
SIS-Remiss 21620 Rengöring, desinfektion och sterilisering. Svara 20/9-21 (3)
SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. Svara 20/10-21 (1)
SIS Sterilization of health care products - Low temperature vaporized hydrogen peroxide svar 29/9-21 (3)
SOU 2021:19 Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (1)
SIS remiss antimicrobial susceptibility test devices against reference broth microdilution (3)
Presentation och tolkningsstöd för laboratorieresultat – Förslag till nationella postanalys-rekommen (2)
SIS standard buljong MIC jästsvamp (3)
SIS standard för salivprov humanDNA (3)
Ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19 (2)
SoS förslag till ändring av donationsföreskrifter (5)
Rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin (2)
SoS Kunskapsstöd om postcovid (2)
Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU2021:4 (1)
SIS standard för desinfektion (3)
Skapande av en europeisk hälsounion –förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot m (5)
Rengöring, desinfektion och sterilisering SIS-remiss 20637 (3)
Från Läkemedelsverket: Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av h (1)
Remiss från SLS/Näringsdepartementet Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk fors (1)
Remiss från SIS standard för behållare för patientprover (3)
Remiss från SIS förslag till Europeisk standard för extraktion av DNA från frusen vävnad. (3)
Remiss från SLF Betänkande av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (2)
Remiss från SLF Förslag till politiskt program och strategi för Sveriges läkarförbund 2020-2025 (1)
Snabbremiss från SLS Viss smittbärarpening (3)
Snabbremiss från Biobank Sverige: rekommendation gällande samordnad nationell biobankning av covid19 (3)
Snabbremiss från SLS: Nationella riktlinjer covid19 – svar senast 17 juni (2)
Remiss från SLS: Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet (2)
Remiss från SLS: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktn (2)
Snabbremiss från SLS om arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar (4)
Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (6)
Remiss från SLS: Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning (3)
Remiss från SLS om sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård (14)
Remiss från SLS - Föreskrifter och råd om läkarnas ST-tjänstgöring (9)
Remiss från SLS - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (1)
SIS-remiss 19206 - Laboratoriemedicin (3)
Remiss från SLS: SOU 2019:42 - Digifysiskt vårdval (2)
Remiss från SLS: SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donation (1)
Remiss från SLS: SOU 2019:15 och SOU 2019:28 Komplementär och alternativ medicin och vård (2)
SIS-Remiss 18553 Informationsdeltagare (1)
SIS-Remiss 18405 Rengöring, desinfektion och sterilisering (1)
Remiss från SLF: Gem 2019-0103. Avancerad vård vid Parkinsons sjukdom (1)
Remiss från SLS - Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet (2)
SIS-Remiss 18606 Rengöring, desinfektion och sterilisering (4)
SIS-Remiss 18553 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika (4)
SIS-Remiss 18585 Rengöring, desinfektion och sterilisering (4)
SIS-Remiss 18447 Implantat och biologisk säkerhet (4)
SIS-Remiss 18446 Implantat och biologisk säkerhet (4)
SLS rapport Uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och hotbild i hälso- och sjukvårdens journa (2)
Remiss från SLS. Samspel för hälsa (SOU 2018:80) (1)
Remiss från SLS - Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till SOU 2017:10 (2)
SIS Remiss 18124 - Bevarande av testorganismer som används vid bestämning av avdödande effekt (3)
SIS Remiss 18122 - Riskhantering inom laboratoriemedicin (6)
SLS primärvårdsarbetsgruppsrapport (2)
SIS remiss 17684 - Rengöring, desinfektion och sterilisering (3)
SIS remiss 17636 - ISO standard generella krav för biobanker (2)
Remiss från SLS. God och nära vård - en primärvårdsreform (2)
Remiss från SLS. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg (3)
Remiss från SLS. Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård. (3)
Remiss från SLS. En sexårig grundutbildning för läkarexamen. (1)
Remiss från SLS. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighet (1)
SIS-Remiss 16967 Laboratoriemedicin (3)
Remiss från SLS om terminologi inom området sällsynta diagnoser (2)
Remiss från SLS. Framtidens biobanker, SOU 2018:4 (3)
Remiss från FOHM: Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen (3)
Remiss från SLF. Översyn av regler för marknadsföring av läkarverksamhet (3)
Remiss från SLS Etikprövning SOU 2017:104 (3)
SIS-Remiss 16556 Laboratoriemedicin (2)
Remiss från SLS. Översyn av patientsäkerhetslagen (2)
Remiss från SLS. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. (2)
Remiss från SLS. Socialdepartementets promemoria för Bastjänstgöring för läkare (2)
Remiss från SLF. Policy för mångfald av olika vårdgivare (2)
Remiss från SLF. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (1)
Förfrågan om biobankning (2)
SIS remiss 16146. Rengöring, desinfektion och sterilisering (3)
God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (3)
Remiss från SLS. För dig och för alla (SOU 2017:40). Reglering av biobanker. (2)
Remiss från SLS. Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) (1)
Remiss från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar (3)
Remiss från SLF. Kvalitet i välfärden, SOU 2017:38 (2)
Från Utbildningsdepartementet. Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (1)
Remiss från SLF - Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) / Gem 2017/0133 (1)
Kunskapsunderlag om Clostridium difficile-infektion (7)
Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler (3)
Remiss från Programråd STRAMA. Handläggning av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacte (4)
Remiss från SLF. Socialstyrelsens förslag på läkemedelslista (Ds 2016:44) Svar senast 2017-03-31 (3)
Remiss från SLF. Vision och handlingsplan om läkarens roll som chef inom HoSjV Gem 2016/0410 (3)
Remiss Skattefrågor rörande ideella föreningar mfl. Svar till SLF senast 2017-01-20 (1)
Rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet. Svar till FoHM senast 2017-01-08 (2)
Remiss från Strama om Nationella behandlingsrekommendationer (1)
Remiss från SLF: Privata sjukförsäkringar. Gem 2016/0277. (1)
Remiss: Läkares arbete med sjukskrivningsärenden, Gem 2016/0293 (2)
Validering med mervärde, Ds 2016-24 (Gem 2016-0248) Svar till SLF senast 2016-10-21 (3)
Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48), Gem 2016/0245 (1)
Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram (2)
Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler Ds 2016:18 (2)
Remiss förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (3)
Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning, Ds 2016:12 (Gem 2016/0164), deadline 26/8 2016 (1)
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedels-prövningar, Ds 2016:11 (1)
Infektionsverktyget, deadline 14/6 (2)
Effektiv vård, slutbetänkande, deadline 20/5 (2)
Assisterad befruktning, deadline 1/8 2016 (1)
Särskilt vaccinationsprogram mot Hepatit B, Influensa, Pneumokocker och Tuberkulos, deadline 21 mars (5)
Byggegenskap och vårdhygien. svar senast 4 mars 2016 till rolf.lundholm@vll.se (2)
Donation och tillvaratagande av celler och vävnad. KORT SVARSTID. Svar till SLS innan 14/2. (5)
Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) (1)
Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) (1)
Restnoteringar av läkemedel, (S2015/04035/FS) (1)
SOU 2015:98 Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (1)
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80) (1)
Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa (Ds 2015:59) (1)
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58) (1)
Remiss om föreskrifter för AT -Socialstyrelsen (3)
Remiss kring ST och tillgodoräknande grundat i yrkeskvalifikationsdirektiv - Socialstyrelsen (3)
Remiss kring förslag avseende genomförande av yrkeskvalifikationsdirektivet - Socialstyrelsen (3)
Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (1)
E-hälsoarbetet (2)
SLS En värdefull vård (3)
Remiss Tandvårds- och läkemedelsverkets slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsfö (0)
Remiss om läkarbutbildningen (2)
SBU önskar Tips på metoder som borde utmönstras (1)
Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner -Förslag till myndighetsövergripande handlingspl (2)


Unika träffar: 3132. 2024-05-25 14:10
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.